Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.: Úloha hry a hravého chování v lidské ontogenezi z hlediska srovnávací psychologie

Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. (1957). Zoolog vzděláním, etolog povoláním, srovnávací psycholog zájmem. Zkoumá sociální chování a komunikaci zejména u (auto)domestikovaných savců. Jeho nejoblíbenějším tématem je výzkum hravého chování z hlediska jeho psychologických mechanismů, ontogeneze, adaptivní funkce a fylogeneze.

Abstrakt:

Hravé chování se vyskytuje v juvenilním období téměř u všech druhů savců.Hra se tedy zřejmě objevila velmi brzy v evoluci savců a musí mít značnou adaptivní hodnotu. V první části příspěvku představím hypotézu, že evolučně původní formou hry u savců je pohybová hra mláďat, a poukážu na tři zvláštní rysy, které tato forma hry má oproti jiným, „vážným“ kategoriím chování. Jedná se o zvláštní uvolněný, pokroucený či jinak „odnormálněný“ charakter pohybů, dále o zvláštní emoci (legrace, „fun“), která hru provází a umožňuje i zdánlivě nezdařené akce vnímat pozitivně, a konečně silný sklon k mnohonásobnému opakování týchž, avšak poněkud modifikovaných prvků. Vyslovím domněnku, jakou adaptivně-evoluční funkci toto chování má v ontogenezi savců včetně člověka. Na závěr se pokusím ukázat, jak můžou být z tohoto prapůvodního typu hry odvozeny rozmanité podoby hry v lidském chování a lidské kultuře.