Mgr. Zuzana Ledvoňová: „ztracený středobod vědeckého poznání“

Zuzana Ledvoňová je absolventkou jednooborové psychologie Univerzity Palackého v Olomouci, kde se momentálně věnuje studiu postgraduálního programu. Současně též působí jako školní psycholožka na malé ostravské základní škole.

Odborně se zajímá o problematiku školní psychologie, alternativních přístupů ve vzdělávání a vědě. Aktivně se angažovala v několika programech zaměřených na změnu současného vzdělávacího systému.

Abstrakt

Dnešní věda, snažící se o co největší exaktnost, stále zapomíná na jeden důležitý fakt – že je stvořena a provozována člověkem, tudíž je antropocentrická, ať už si to chce přiznat či nikoliv. Zapomíná na důležitou proměnnou v rovnici – na poznávající osobu samu. Pokud nebereme při procesu poznávání v potaz subjektivitu poznávajícího, stává se tak subjekt sám jakousi nežádoucí proměnnou. Jsem přesvědčena, že tomu lze alespoň částečně předejít dobrým sebepoznáním a seberozvojem, což jsou oblasti, na nichž se ve vědě příliš nedbá.

Můj příspěvek si klade za cíl zodpovědět tři stěžejní otázky: Proč je důležité zkoumat subjekt poznávání, jakými způsoby toho lze docílit a zda-li jej lze zkoumat stejným způsobem jako poznávané objekty. Rovněž v něm navrhuji novou pozice psychologie v systému věd, která napomáhá integraci zdrojů poznání a má potenciál subjekt poznávání zkoumat a rozvíjet. Příspěvek se snaží o syntézu poznatků uznávaných vědců i alternativních proudů.