doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.: Příběhy cesty k sobě: resilience a integrita ve stáří

doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. působí v Psychologickém ústavu AV ČR, přednáší na Katedře psychologie PedFUK v Praze a na FF KU v Ružomberoku. Zabývá se narativním a psychosémiotickým přístupem v psychologii. V současné době pracuje z hlediska narativního přístupu na projektech zaměřených na vývojové trauma a na resilienci a integritu ve stáří.

Abstrakt:

Existuje řada různých přístupů a perspektiv, z jejichž hlediska lze uvažovat o integritě či
psychické odolnosti (resilienci) ve stáří. V této přednášce bude představena možnost, kterou
zde otevírá narativní přístup. Z hlediska narativní psychologie je stárnutí tvůrčím dílem, jehož podstatným nástrojem je „příběh, který žijeme“. Takovéto chápání je součástí obecnějšího přístupu v humanitních a sociálních vědách, kde se předpokládá, že naše zkušenost, naše myšlení, prožívání, jednání či identita jsou narativně konstruovány. Narativní přístup dává možnost porozumět tomu, že resilience či integrita ve stáří potřebují „dobrý silný příběh“. Příběhy, které žijeme, dávající souvislost, jednotu, směřování a smysl naší zkušenosti, je možné zkoumat pomocí hloubkových rozhovorů, které jsou analyzovány pomocí různých typů narativní analýzy. Tento přístup bude v přednášce ilustrován na příkladu dvou výzkumů:

1) Výzkum resilience ve stáří, kde je identifikováno několik žánrů příběhů, které umožňují žít život jako zdařilý navzdory různým nepřízním, které s sebou stáří přináší.

2) Výzkum stylů integrity ve stáří. Tyto styly jsou chápány jako jedinečné (zároveň i kulturně historicky utvářené) způsoby, jakými je dosahováno soudržnosti a otevřenosti (sebe i žitého života) v situaci „sklonku života“.