Doc PhDr. Otto Čačka: Vrstvový model osobnosti jako cesta k autokultivaci

Doc PhDr. Otto Čačka po 43 letech působení na katedře psychologie PdF MU v Brně působí dosud na katedře sociální práce VŠPJ v Jihlavě, kde je ve svých 76 letech stále garantem výuky arteterapie. Tradičně přednáší psychologii ontogenetickou, osobnosti a psychologii imaginativní výchovy.  K daným oborům mu vyšla i řada reedic vysokoškolské učebnic. K jeho životním zálibám patří studium a stereofotodokumentace nejvýznamnějších center světových kultur. Vyhledávané jsou také jeho výstupy na konferencích ČSPS.

Abstrakt:

Osobnost je v psychologii jednotný a jedinečný útvar, jehož  kvalita je dána dosaženou úrovní východisek rozhodování. Vrstvový model osobnosti (Thorne, Čačka aj.) shledává v její struktuře čtyři stupně  kvalit východisek sebeřízení, takže zakotvení jejího těžiště na té-které úrovni vyspělosti orientace a prožívání pak stanoví i kultivovanost jejího vnějšího projevu. Vyspělost ratia a imaginatia tak v každé vrstvě  zákonitě určuje i dosaženou kvalitu actia.                                                                                                

Projevy na úrovni  první vrstvy dominantně určují  zvláště základní biologické i psychické potřeby a elementární  funkce determinované především dispozicemi. Rozvíjejí se samostatně a jsou předmětem základních objektivujících směrů (asocianismus, celostní psychologie aj.).  Charakter projevu optimálně odpovídá ranému dětství – může se ale i fixovat.                                                        

Druhá vrstva zahrnuje ve svých východiscích již osvojené komplexní postupy jako učení či sociální učení  – jejich výsledkem jsou jsou vědomosti, postoje, či role. Každý tento útvar nutně zahrnuje vždy všechny složky vrstvy první (např. učení využívá poznávací, citové i volní procesy atd.). To je doména psychoreflexologie, behaviorizmu či kognitivní psychologie;  tato východiska rozhodování odpovídají úrovni základní školy i když u některých zůstávají dominantní i trvaleji.

S rozvojem jáství v dospívání  se ve třetí vrstvě na rozhodování podílejí vesměs již podstatněji i jedinečné složky Já (sebeuvědomování, sebepoznávání, sebepojetí, sebehodnocení, seberozvíjení i seberealizace). Těmito aspekty se zabývá např. humanistická psychologie. Utilitární hlediska sebezažívání a osobního prospěchu jsou vrcholná hlediska zvláště osobností mnohých podnikatelů, politiků atp.

Sledujeme-li rozvoj východisek rozhodování jako ukazatel zralosti a kultivovanosti osobnosti, pak je ale potřeba hledat ještě další a vyšší možné stupně seberozvíjení. Nositelem této úrovně je čtvrtá vrstva osobnosti, zahrnující nejvyšší a nejkomplexnější  integrační útvary psychiky jako jsou vzdělanost (ucelený obraz světa), moudrost (harmonizace řádu světa) a kultivovanost (humanistická teleologie a strukturované hodnotové vědomí). Hledání smyslu a poslání jsou již kategorie např. logoterapie.

V uvedeném pojetí spočívá  nejen humanistický model rozvoje osobnosti,  ale i optimální postup seberozvoje, osobní autokultivace, ale svým způsobem i pedagogické intervence. popř. také  psychoterapie. Vrstvový model osobnosti je tedy nejen teoretickým konceptem, ale i určitým zastřešením psychologie až s možným etickým vyústěním.