I.         Přihlášky a platba za akci

 

1.1   Na akce pořádané ČASP, z.s. se přihlašuje pomocí elektronické přihlášky pod informacemi o akci. Váš variabilní symbol je vaše datum narození ve tvaru DDMMRRRR, platbu je možné provést pouze platebním převodem na účet ČASP, z.s. (číslo účtu: 2100546181/2010). Jakékoli otázky ohledně přihlášek můžete směrovat na organizátory akce.

1.2   Vaše přihláška bude platná až po přijetí platby za akci. Pro zajištění vašeho místa na akci tedy proveďte platbu co nejdříve, nejpozději však do 14 dní po registraci, jinak registrace propadne. U každé akce bude stanoven termín, do kterého je nutné akci uhradit, aby se přihlášení stalo platným. V případě nesrovnalostí je možné platbu prokázat následujícími doklady: potvrzení o vkladu na účet ČASP z.s., potvrzení o převodu na účet ČASP, z.s. potvrzené bankou či příjmový pokladní doklad.

1.3    Konference Cesta k sobě si vyhrazuje právo udělit kupujícímu výjimku z platby, tj. snížení či odpuštění                           poplatku za akci nebo změnu způsobu platby.

II.     Osobní údaje

2.1  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, místo studia a ročník (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2.2.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické                     podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

2.3.  Údaje poskytnuté dle odst. 2.1 budou zpracovávány výlučně v rozsahu

2.3.1. povinností uložených správci zákonem;

2.3.1  za účelem uzavření a realizace uzavřených smluv týkajících se Vaší účasti na konferenci Cesta k sobě 2019;

2.3.3  pro ochranu práv správce; a

2.3.4  pro další účely ve smyslu ust. § 5 odst. 2) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), nebo za účelem zasílání nabídek obchodů a služeb ve smyslu ust. § 5 odst. 5) zákona o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.3   K údajům poskytnutým ve smyslu odst. 2.1 máte přístup, právo na opravu, právo na doplnění a další práva zakotvená zákonem o ochraně osobních údajů.

2.4.  Důsledkem neposkytnutí údajů dle odst. 2.1 je nemožnost přijetí Vaší registrace na konferenci Cesta k sobě 2019. Poskytnuté údaje slouží zejména k identifikaci smluvních stran pro účely uzavření a realizaci smluv zakládajících účast na konferenci Cesta k sobě 2019. V případě neposkytnutí osobních údajů dle odst. 2.1 nedojde k uzavření smluv zakládajících účast na konferenci Cesta k sobě 2019.

2.4.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné                   poskytnutí osobních údajů.

III.    Průběh akce

 

3.1  Všichni účastníci, kteří zaplatili poplatek za akci, se s dostatečným předstihem dozví podrobné informace o konání akce – zaslání těchto informací slouží zároveň jako definitivní potvrzení účasti na akci.

 

3.2   ČASP, z.s., si vyhrazuje právo ze závažných důvodů konání akce přesunout na jiný termín či místo, nebo konání akce zrušit. V takových případech budou účastníci akce neprodleně kontaktováni a případné navracení plateb bude řešeno individuálně.

3.3   ČASP, z.s., si vyhrazuje právo v důvodných případech požádat účastníka o potvrzení o studiu.

IV.    Storno podmínky

 

4.1   V případě, že se účastník rozhodne se z akce odhlásit, ČASP z.s. účtuje storno poplatky v závislosti na době, kdy dojde ke zrušení účasti:

4.1.1   Přihlášku zrušíte do 31. ledna 2018. V tom případě tuto skutečnost vezmeme na vědomí, nabídneme Vaše místo někomu jinému a Vám vrátíme po skončení akce celý účastnický poplatek na Váš účet.

 

4.1.2  Přihlášku zrušíte po 1. únoru 2018. Tato situace je bohužel nejkomplikovanější. Z organizačních důvodů Vám již nemůžeme vrátit účastnický poplatek. Doporučujeme Vám tedy, abyste za sebe našel/a náhradníka, jinak Váš účastnický poplatek propadne. A to by byla škoda. Pokud náhradníka naleznete, kontaktuje nás prosím Vy a onen náhradník a dokončíme pak celý proces společně.   Náhradník je povinen kurz také uhradit. Platba původnímu přihlášenému bude navrácena až po skončení akce, a to pouze v případě, že náhradní účastník splní veškeré platební podmínky. Případné rozdíly v ceně je nutno ze strany účastníků (náhradníků) do dne konání akce dorovnat.