Velmi děkujeme níže zmíněným partnerům za jejich podporu:

Propagační fotky: Eva Holásková

Foto organizátorů: Katarína Trošoková

Animace: Jana Mašková

Česká asociace studentů psychologie (ČASP)je dobrovolným sdružením studentů a absolventů psychologie a dalších přizvaných osob působícím na území České republiky. Posláním ČASP je hájit zájmy studentů psychologie a vytvářet zázemí pro jejich činnost. ČASP se snaží o budování dobrého jména psychologie a rozšiřování poznatků z oblasti psychologie s cílem vytvoření pevného postavení této vědy a slouží jako platforma pro studenty a absolventy psychologie, díky níž mohou sdílet své zkušenosti, vědomosti a nápady a zároveň je realizovat.

Univerzita Palackého v Olomouci je vysoká škola s dlouhou tradicí. Byla založena již v 16. století a je tak nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. V současnosti představuje moderní vzdělávací instituci se širokou nabídkou studijních oborů a bohatou vědeckou činností. Na jejích osmi fakultách studuje 20 395 studentů v akreditovaných studijních programech (údaj z roku 2017). Univerzita Palackého patří podle mezinárodních žebříčků mezi nejlépe hodnocené české univerzity a vede si velmi dobře i ve srovnání se zahraničními univerzitami.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého V Olomouci nabízí Více než 600 kombinací širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů od bakalářského studia až po doktorské. Mezi základní principy FF UP patří liberálnost při volbě a rozvržení studia, osobní přístup ke studentům a s tím související rozvíjení individuálních schopností. Fakulta široce podporuje studentské aktivity a klade důraz na začlenění studentů do odborných a kulturních činností. FF UP buduje otevřený prostor pro diskuzi a vybízí ke kreativnímu myšlení.

Katedra psychologie Univerzity Palackého v Olomouci   s téměř 70letou tradicí je jednou z 21 kateder filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V České republice patří dlouhodobě mezi nejlépe hodnocené katedry psychologie. Jejím cílem je vzdělávat a rozvíjet studenty v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a potřebami praxe a realizovat kvalitní vědecko-výzkumnou činnost s cílem přispět k obohacení psychologické vědy.

Nakladatelství Portál byl založen v roce 1990 Salesiánskou provincií Dona Boska s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly další oblasti jako sociologie, politologie, duševního zdraví, média, antropologie, psychiatrie. Slovníky, encyklopedie a klíčové učebnice především pro vysokoškolské studenty tvořily páteř Portálu od jeho založení. Počinem nového šéfredaktora Martina Bedřicha je řada Klasici, která přináší v nové úpravě a překladu známá a v češtině leckdy ještě nevydaná odborná díla.

Psychologie DNES je časopis o mezilidských vztazích, životním stylu, společenských trendech, o sebepoznání a rozvoji osobnosti. Přináší články předních odborníků psané čtivou formou, rozhovory s kapacitami oboru z Česka i zahraničí, polemiky na aktuální témata, rady pro partnerské vztahy, výchovu i kariéru. Zabývá se prevencí závislostí, výsledky zajímavých výzkumů, sociální sférou apod. Je úspěšně přijímán širokou veřejností, stejně jako v odborných kruzích. Zvláště je ceněn jako inspirativní pomůcka pro studenty humanitních oborů.

Divadlo Tramtárie je nezávislé profesionální divadlo, které zahájilo svoji existenci v roce 2005. Od roku 2006 sídlí ve Slovanském domě v centru hanácké metropole. Ve vlastní produkci uvádí pět divadelních premiér za sezónu, inscenace jsou pravidelně každý měsíc reprízované, v průměru dosahují 40 repríz. Uvádí zhruba patnáct akcí za měsíc ve svém prostoru a dalších až 20 výjezdů měsíčně po celé republice. Za dobu své existence si Divadlo Tramtarie postupně dokázalo vytvořit stabilní pozici v kulturním prostředí města Olomouce, zajišťuje pravidelnou kulturní produkci pro širokou veřejnost.

Taucová.cz

Love Coffee

Laser Aréna Olomouc