Datum

31.3. - 2.4. 2017

Místo

Právnická fakulta MU, Veveří 158/70, 611 80 Brno-střed

Počet lístků

Zbývá 8 ze 400

Počet přednášejících

60
AKTUÁLNÍ VERZE PROGRAMU

Zahájení

PhDr. Jan Svoboda

Osobní příběh a práce s obavnými myšlenkami

Bc. Lucie Kučerová

Nalézání vlastních hranic – jak fungovat v dnešní společnosti a nevypustit při tom duši?

„Už nemůžu. Musím se překonat. Nevím, jak dál.“ Je pravděpodobné, že se s podobnou situací setká někdy v životě většina z nás, ať už přímo u sebe nebo u někoho blízkého. V dnešní době orientované na maximální efektivitu může být nepříjemné přiznat si, že jsme „pouze lidé“, s omezenou kapacitou zvládání. Často pak zapomínáme, že i náš mozek může někdy začít „stávkovat“.

Kampaň Nevypusť duši, kterou ve svém příspěvku představím, se snaží oslovovat veřejnost s tématy duševního zdraví a rozvíjet schopnost o něj individuálně pečovat. Jak například poznat, kde jsou hranice toho, co „bych měl/a“, co skutečně chci, a co jako člověk vydržím? Vyplatí tyto hranice překračovat? A jaké to může mít následky? Společně budeme během přednášky hledat odpovědi. Přidáte se?

Bc. Tomáš Krám

Integrita v kontextu výběru zaměstnanců

Vybrat vhodného kandidáta na nabízenou pozici vyžaduje zohlednit celou řadu proměnných, zejména pak to, zda je uchazeč schopný danou činnost vykonávat (kvalifikace, zkušenosti, schopnosti) a zda je ochoten ji vykonávat (poctivost, svědomitost, osobnost, motivace,…). Tento proces je o to složitější při záměrném zkreslování celé řady uchazečů. Ochota zkreslovat patří mezi osobnostní charakteristiky, které jsou poměrně těžko odhalitelné, na tento fenomén mají však vliv i situační proměnné, se kterými lze v žádoucím směru pracovat (počet uchazečů, firemní brand a kultura, vnímaná soutěživost a další). Cílem prezentovaného designu výzkumu je prozkoumat moderátorovou roli osobnostní integrity (ve smyslu poctivosti, svědomitosti a zvnitřněných morálních principů) ve vztahu mezi percipovanou soutěživostí a zkreslováním uchazečů ve výběrovém procesu.

Ondřej Blecha

Bc. Mária Skaličanová

Povolanie a zmysel života

Cieľom práce  je opísať vzťah dvoch psychologických fenoménov. Teoretickým východiskom je logoterapia V.E. Frankla a jeho pohľad na zmysel života. Výskumnú vzorku tvorilo 60 zamestnaných a 20 nezamestnaných ľudí.  Z hľadiska metód išlo o kvantitatívnokvalitatívny výskum. Používali sme logo-test, ktorý vychádzal z Franklovej existenciálnej psychoanalýzy. Pre doplnenie sme použili aj kvalitatívnu metódu pološtrukturované interview. Výsledky kvantitatívnej analýzy naznačili, že sa líši miera prežívaného zmyslu života zamestnaných od nezamestnaných aj rozdiel medzi pomáhajúcimi a nepomáhajúcimi profesiami. Analýza interview potvrdila fakt, že povolanie je faktor, ktorý ovplyvňuje zmysel života.

Jiří Šulc

Kateřina Valuchová

Strach, že mi něco uteče aneb seznamte se s FOMO

Než jdete spát, zběžně projedete, co je nového na Facebooku. Vstanete a opět pro jistotu kouknete, jestli někde na sociálních sítích není něco nového. I když máte náročnou školu a práci, chvilku na internet si vždycky najdete. Na večeři s rodinou po očku kontrolujete telefon, aby vám nic neuteklo, náhodou se něco nedomluvilo bez vás. Zajímá vás, co dělají vaši přátelé, prohlížíte si jejich fotky z dovolené (během čehož si říkáte, že vy vůbec necestujete), sledujete restaurace, akce a kluby, kam chodí nebo plánují jít. Chcete tohle všechno taky… Chcete být všude, ale vlastně nejste nikde. Máte pocit, že nestíháte, že si chcete odpočinout a zároveň cítíte, jak vás tlačí čas. Sledujete profily přátel a říkáte si, jak to, že toho ostatní tolik stíhají a ještě se přitom tak skvěle baví? Den volna nepřipadá v úvahu, to byste toho moc zameškali. Když se na nějakou akci vypravíte, stejně během ní přemýšlíte, kde jinde jste teď měli být nebo co všechno musíte stihnout zítra.

Seznamte se s FOMO (Fear Of Missing Out), strachem z toho, že nikdy nejsme ve správný čas na správném místě. Relativně povrchním strachem, který nás ale stíhá každý okamžik našeho života, připoutává nás k sociálním sítím (které ho ale zároveň spouštějí) a nutí nás váhat nad nejrůznějšími volbami a kroky v našem životě.

Chcete se přestat bát? Chcete, aby byl váš život opravdu o vás, abyste ho žili šťastně, užívali si ho teď a tady bez strachu a s jistotou? Pak je náš trénink právě pro vás.

Bc. Markéta Čihařová

Deprese a Beckova škála deprese

PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Úzkost jako z/rádce

Mezi slovy rádce a zrádce je jen malá odlišnost. Přesto je rozdílnost významů těchto slov zřejmá. V psychologické praxi je schopnost odlišit funkční a dysfunkční pojetí (vnímání, prožívání, hodnocení) úzkosti (či strachu) často stejně nenápadné (až matoucí) a přitom stejně významné. Seminář se proto zaměří na základní a současně funkční a sofistikované nástroje, jak s úzkostí nakládat v osobním i pracovním životě, u odborníka i laika, na straně intervenující i intervenci přijímající.

Upozornění: Všichni účastníci budou konfrontováni se strachy a úzkostí. Doporučení: Pohodlný oděv a funkční obranné mechanismy s sebou.
Edita Fedorková

Arteterapie – bezpečný prostor

Nejspíš každý student psychologie již slyšem pojem "bezpečný prostor". Nejspíše se také nebudeme mýlit, když prohlásíme, že téměř každý, kdo se s tímto pojmem setkal, se alespoň okrajově zamyslel nad tím, jak vypadá ten jeho. Jaké jsou jeho hranice? A kde jsou hranice ostatních? Co do něj bezpodmínečně patří? Co bychom v něm naopak nikdy nesnesli? Přijďte zjistit, jaké jsou Vaše možnosti v malé komorní skupině.

Carmine Rodi Falanga

A few Short Horror Stories

Analysing examples from different forms of storytelling (mythology, theatre, cinema, comics and videogames) and with practical exercises (from theatre and experiential learning), we will explore the topic of fear – and how to face it.

PhDr. Pavel Moravec

Strach z pohledu psychologie náboženství

Cílem příspěvku je hovořit o strachu z pohledu psychologie náboženství. Strach, že si jedinec znepřátelí Boha, je pro mnoho věřících natolik děsivý, že díky němu dokáží jednat zcela iracionálně. Této skutečnosti snadno využívá náboženská ideologie k manipulaci. Na druhé straně však mnohá náboženství ve své podstatě vedou k osvobození se od strachu. Na příkladu křesťanství budou rozebrány důvody, proč biblické poselství křesťanského náboženství vede k osvobození se od strachu, avšak institucionalizované křesťanství strach vytváří a může jej i zneužívat. Autor bude vycházet z myšlenek německého psychoanalytika a teologa E. Drewermanna a z  vlastních zkušeností z praxe a kněze a psychologa.

PhDr. Olga Havránková

Strach pohledem krizové intervence

Coffee break

prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.

Strach v životě, nebo život ve strachu?

V obou částech otázky je téma strachu. Tomu se ale v našem životě jen těžko můžeme zcela vyhnout. Vždy se vynořuje z různých stran a v různých podobách. Je rozdíl se se strachem setkat jako s něčím, co nás obklopuje a proniká do nás, anebo s něčím na co můžeme pohledět, co můžeme pojmenovat, co tedy není s námi totožné. V tomto smyslu je možné a výhodnější považovat strach za partnera.

Strach má řadu podob a příbuzných, jako je úzkost, obava, nejistota. Už při vyslovení vnímáme jejich blízkost, ale i rozdílnost. Jde vlastně o jakousi škálu prožitků s postupně se proměňujícím prožitkem i hodnocením.  Prožitek pochyb, obavy, nejistoty může být vnímán dokonce jako žádoucí souvislost zdrženlivosti nebo dokonce uvážlivosti. Strach je snadněji označitelný jako „zbytečný, jako výraz „slabošství“ nebo dokonce jako „osobnostní vada“. Ale nikdo nepochybuje, že strach je fylogeneticky užitečné vybavení, které může ve vyhrocených situacích zachránit život. Ale neubývá těchto prastarých podob situací strachu?

Život ve společnosti přináší další podoby strachu jako strach jedince, skupiny nebo velké skupiny (až společnosti). Na jednu stranu to mohou být prožitky s podobnými fyziologickými prožitky konkrétních lidí. Na straně druhé může právě vědomí sounáležitosti, skupinovosti dodávat specifický prožitkový kontext. Je to přesto stále jeden strach, anebo je strachů více? Těžko odpovědět, pokud nedojde nejdříve k domluvě terminologické. To se ale děje vcelku zřídka. To totiž znamená racionální předpolí ve chvíli, kdy vlády se ujímají emoce.

Nutně se objeví celá řada otázek. Co s tím? Nechat to být, smířit se? Pokusit se to zvládnout? Léčit? Ale jak? Neexistují jasné odpovědi. Můžeme diskutovat o tom, co zvládne rozum, jak mohou pomoci jiné emoce vyvolané například humorem, ale také vztekem apod. Směrem od jedince ke skupině se projev/dopad strachu přesouvá od subjektivního prožitku (včetně fyziologie), od výpovědi o něm k chování (útěk, agrese apod. se záměrem, cíleností). Strach jako každá jiná emoce je vázán v systému „emoce – kognice – chování“. A právě systémově je možné intervenovat relativně nejspolehlivěji.

OBĚD + členské shromáždění ČASP

Ariel Merari, Ph.D.

Terrorism and Fear

At a first glance the connection between terrorism and fear seems clear: The original meaning of the term "terrorism" is derived from the Latin word terrere, to cause fear, frighten . In its political context the simple notion behind this term is that fear makes people yield to the demands of the threatening actor. However, a closer look at the role of fear in terrorism reveals more complex relationship. The lecture will focus on three issues:

1. The effect of terrorism on the political positions of the targeted public. I.e., does fear of terrorism really makes people willing to concede to the terrorists' political demands?

2. What are the reasons for the inordinate fear of fear of terrorism? How do people behave under a terrorist campaign?

3. How does fear affect the terrorists themselves? And, more specifically, empirical findings on the effect of fear on the behavior of suicide bombers.

Coffee Break

doc. PhDr. Alena Slezáčková Ph.D.

Musíme se strachu bát? Psychosociální koreláty strachu z pohledu pozitivní psychologie

V přednášce bude nejprve nabídnut širší pohled na možné pozitivní souvislosti a důsledky strachu. V další části budou prezentovány výsledky dvou empirických studií realizovaných v rámci mezinárodního projektu Hope Barometer, jež zahrnovaly také téma strachu. První studie odhalila vztah subjektivně prožívaného strachu k míře životní spokojenosti, naděje a depresivity. Ve druhé studii byly zkoumány ...
Dr. theol. Tomáš Cyril Havel

Popelka, víra a odvaha být sám sebou

Pohádka O Popelce, kde šikanované děvče neztrácí uprostřed trápení a nouze vědomí vlastní důstojnosti a nevzdává se svého snu, a její biblická obdoba v příběhu o vyvolení rodinou zavrhovaného pasáčka Davida za krále, nám budou průvodci v úvahách o strachu, sebedůvěře a osobnostním rozvoji. Co může pomoci člověku neutíkat před požadavky života, aby jeho lidskost neztrácela na celistvosti? Jakou roli zde měla, má a může mít víra v Boha? A jakou roli v tom všem hraje strach? Jaké strategie mohou pomoci "popelce" usednout na královský trůn? K hledání odpovědí můžete přispět svými poznatky a zkušenostmi. V příspěvku se budu opírat především o práce Fritze Riemanna a Eugena Drewermanna.

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Strach z bolesti u pacientů

Přehledová přednáška nejprve vymezí základní pojmy bolest a strach; bude také charakterizovat vztah mezi nimi. Rozliší tři typy strachu z bolesti: strach z akutní bolesti, strach z rekurentní/ epizodické bolesti a strach z chronické bolesti. Detailněji rozebere Vlayenův model strachu z chronické bolesti a uvede důsledky, které z toho vyplývají pro pacienty i zdravotnický personál. Samostatnou částí přednášky bude téma, jak diagnostikovat pacientův strach z bolesti. Výklad si bude všímat především kvantitativního přístupu a uvedené příklad screeningového dotazníku FPQ-III-CZ. Závěr přednášky bude věnován zamyšlení nad funkcí strachu z bolesti u lidí.

Mgr. Kristýna Kicková

Zvládání bolesti u dětí

Príspevok sa bude venovať špecifikám detského prežívania bolesti, možnostiam jej zmierňovania v kontexte jednotlivých vývojových období, interakciám medzi matkami a deťmi počas bolestivých epizód v rannom veku a faktorom, ktoré sú určujúce pri voľbe stratégií zmierňujúcich bolesť.

Mgr. Michal Sedlák

Strach, fóbie a relaxácia v imerzívnej virtuálnej realite

Zariadenia imerzívnej virtuálnej reality ponúkajú nové možnosti získavania aj aplikácie psychologických poznatkov o ľudskom správaní aj prežívaní. Vďaka nedávnemu úspešnému uvedeniu kvalitných headsetov VR na komerčný trh sa tieto zariadenia dostávajú do mnohých domácností a širokého používania po celom svete. Popri komerčnom využití headsety VR prenikajú aj do humanitných vied a to v podobe výskumnej metódy, umožňujúcej realistickú simuláciu experimentálnej situácie, replikáciu a kontrolu experimentálnych podmienok. Okrem toho poskytujú aj prostriedok na praktickú aplikáciu pri riešení reálnych problémov, s ktorými sa ľudia potýkajú. V psychologickej praxi ide napríklad o využitie terapeutické, edukačné, tréningové, rehabilitačné či relaxačné. Pri používaní headsetov VR sa v ľuďoch objavujú rôznorodé emocionálne aj fyziologické odozvy. Pomocou špecifického prostredia a podnetov vo VR je relatívne jednoduché navodzovať žiadané reakcie. Množstvo aplikácií sprostredkúva silné zážitky pomocou navodzovania strachu. To sa dá využiť aj terapeutickým spôsobom v procese systematickej desenzibilizácie za účelom zníženia strachu z konkrétnych objektov či situácií. Ďalej je možné použitie pre navodzovanie príjemných emócií, fyziologického uvoľnenia a celkovej relaxácie. Na prednáške si povieme o týchto aplikáciách VR technológie, ako aj ďalších možnostiach využitia.

Mgr. Zdeňka Bajgarová

Osobnostní rozdíly v náchylnosti ke strachu

V přednášce nejprve vysvětlím bázlivost jako faktor temperamentu, ukážu, co je biologickým a genetickým podkladem toho, že se lišíme v prožívání a projevech strachu. Popíšu, jakým způsobem se zvýšená bázlivost projevuje ve vývoji dítěte, s jakými riziky a dary je tato vlastnost spojena. Naznačím, jak přístup rodičů může ovlivňovat projevy nadměrné bázlivosti dítěte, jaká výchova je v tomto případě optimální. Nakonec na příkladech slavných temperamentově bázlivých osobností ukážu, že nic není ztraceno a i vysoce úzkostní lidé mohou dělat velmi statečné věci.

Mgr. Jiří Šupa, PhD.

Strach z bláznivosti

V České republice je stigma lidí s diagnózou schizofrenie velmi vysoké. Lidé se bojí „nebezpečných šílenců“, které často znají pouze z médií. Přemýšleli jste, proč se bojíme bláznů? Co vede společnost k tomu, že neustále hledá způsob, jak se od nich oddělit? A proč je důležité se jich nebát? Během přednášky prolétneme světem „šílenství“ a sociální psychologie, dozvíte se reálné příběhy z praxe a možná najdete v sobě to, co s nimi máte společné.

Bc. Alena Rohlíková

Bio-psycho-sociální pohled na závažné a nezvratné onemocnění v dětském věku

Příspěvek si klade za cíl seznámit posluchače  s druhy onemocnění v dětském věku, u nichž se můžeme setkat s dětskou paliativní péčí. Ve větší míře se příspěvek bude týkat Rettova syndromu z bio-psycho- sociálního pohledu. Budou zmíněny pocity a problémy rodičů v péči o své nevyléčitelně nemocné dítě.

MUDr. Hana Fifková

Strach a sex

S lidskou sexualitou a jejími projevy bývá spojeno mnoho druhů obav – z bolesti, ze selhání, z neznáma, ze zklamání, z odlišnosti či z nepřijetí. Se strachem jako s jedním ze základních fenoménů se jako terapeuti setkáváme jak v oblasti sexuálních dysfunkcí nebo sexuálních deviací, tak i u sexuálního zneužívání či v problematice sexuálních menšin. Strach někdy bývá vyvolávajícím faktorem problému, jindy přidanou komplikací, která významným způsobem ovlivňuje i průběh a úspěšnost terapie.

PhDr. Marek Herman

Proč se lidé dělí na vítěze, skorovítěze a poražené

Na přednášce se dozvíte, jak vypadá schéma našeho vnitřního JÁ. Odpovíme si na otázku, co je vlastně jádrem a co cílem našeho života. A hlavně: proč lidé tak často uvíznou na začátku nebo v průběhu životní cesty a skončí jako skorovítězové nebo poražení. Pointou přednášky bude nenápadná otázka, která umí otevřít dálnici v naší mysli a překonat strach. Jako bonus se dozvíte tři klíčová slova, která nutně potřebujeme ke spokojenému životu.

Mgr. Mirka Papajiková a Mgr. Martin Zákostelský

Jak překonat strach z interakce s cizími lidmi?

Přednáška o síle bezprostředního jednání.Na přednášce se dozvíte praktické tipy, na co si dát pozor při oslovování neznámých lidí. Uvědomíte si význam autenticity při prvním i následném kontaktu. Zjistíte, co dobrého nám přináší strach z cizích lidí. Jaký je smysl strachu z navazování kontaktu? Zjistíte, jak s ním můžete vědomě pracovat a rozvíjet se.

Můžete se těšit na inspirativní způsoby navázání kontaktu, které vedou k rychlému propojení s druhým člověkem. Dozvíte se třeba i to, jaké typy interakcí fungují a jaké vedou do slepé uličky, ale i mnoho dalšího.

Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

Obavy a nejistota jako příčiny netolerance v současném světě? Výsledky z evropských výzkumných šetření

Podle některých názorů je dění v současném světě charakteristické rostoucí politickou a etnickou netolerancí, kterou ilustrují například události okolo tzv. brexitu či amerických prezidentských voleb. Jako jedna z příčin rostoucí netolerance je přitom označována nejistota, kterou mnozí lidé v současném světe zažívají. Přednáška se s využitím mezinárodních dat (např. CATCH-EyoU či ESS) pokusí odpovědět na otázku, zda má tato úvaha empirickou podporu a zda lze na individuální rovině prokázat souvislosti mezi netolerantními postoji a různými typy obav či pocity nejistoty. Zvláštní pozornost bude věnována mladým lidem, kteří z hlediska nejistoty představují zvláště ohroženou skupinu.

Doc. PhDr. Kateřina Nedbálkova, Ph.D.

Strach z nerovnosti a dělnictví

V příspěvku se zaměřím na absenci tematizace třídních rozdílu v sociálně vědním výzkumu. Sociální vědci mnohdy zacházejí se studovanými fenomény jako by byly lidmi vnímány a prožívány univerzálně. Na příkladu spojení sexuality a genderu ukáži třídní rozměr vybraných fenoménů a soustředím se přitom na  současné podoby dělnické třídy, včetně jejich mediální prezentace.

Yosef Mahagna, Ph.D

Práce školního psychologa v Izraeli a intervence v krizových situacích způsobených válkou a katastrofami

V první části přednášky se budeme informovat o práci školního psychologa v Izraeli. Mou základní prací je: vyšetření poruch učení, sledovat vnímání a myšlení mezi žáky, také vyšetření poruch učení, behaviorálních a sociálních problémů, a sledování normativních a vývojových problémů dětí. Druhá část přednášky se bude týkat intervence školního psychologa v nouzovém stavu ve škole a to v důsledku války, katastrofy, následné terapie a vyšetření v případě úzkosti, strachu a krize. Uvedu zkušenosti z dalších oblastí tj. Vytvoření vzdělávácího systému pro různé mimořádné události, telefonní poradenství při krizových situacích i ze školení pro rodičů.

Phdr. Martin Loučka, Ph.D.

Strach ze smrti a paliativní péče

Cílem tohoto příspěvku je předložit aktuální poznatky o obavách a strachu, který se objevuje mezi pacienty s nevyléčitelnou nemocí a jejich rodinami. Bude také představen koncept paliativní péče a způsob, jakým multidisciplinární paliativní týmy reagují na potřeby pacientů a jejich blízkých, s důrazem na psychosociální oblast, zvládání úzkosti a existenciálního utrpení.

PhDr. Jiří Juříček, PhD.

Odstrašující funkce trestu aneb co ve vězení znamená strach

Příspěvek se zabývá fenoménem strachu ve specifickém prostředí, do kterého se dostávají pachatelé trestných činů, které soud odsoudil k výkonu trestu odnětí svobody. Primárně bude hodnotit vnímání strachu vybrané části vězeňské populace v jejich aktuálních prožitcích, v kontextu toho, že právě tito jedinci svým přičiněním způsobili pocit strachu a úzkosti nevinným lidem. Text je založen na teoretické rovině a poznatcích v oblasti zkoumání strachu a úzkosti lidské populace, autor se bude zabývat samotnou podstatou strachu na základě filosofických definic, krátce vyhodnotí roli strachu ve společnosti a jeho vliv na korekci společnosti. V praktické části představí vnímání strachu v podmínkách vězení, resp. bude interpretovat vnímání pocitu strachu, který zažívají vězněné osoby v českých věznicích, s důrazem na pohled těch vězněných, kteří jsou v daném prostředí poprvé.

Mgr. Tatiana Malatincová

Je to komplikované: Prečo prokrastinácia a úzkosť spolu súvisia, ale možno je lepšie o tom mlčať

V príspevku sa pokúsim objasniť, ako to môže medzi prokrastináciou a úzkosťou fungovať. Zameriam sa nielen na „klasické“ modely vzťahu prokrastinácie a úzkosti, ale vysvetlím, prečo dôraz na úzkosť pomohol odkloniť výskum prokrastinácie nie úplne plodným smerom, prečo sa za častými pozitívnymi koreláciami medzi týmito dvomi javmi skrýva omnoho komplexnejší vzťah, za akých okolností môže úzkosť skutočne viesť k prokrastinácii a prečo napriek tomu priamočiara snaha o jej odbúranie nie je tým najlepším riešením. V príspevku predstavím aj kus z vlastného výskumu v podobe prokrastinačných typov – konkrétne toho, ako vyzerá prokrastinácia s úzkosťou a bez nej...
Mgr. Kateřina Palová

Jak s dětmi mluvit o emocích aneb základy sociálně-emocionálního učení

Od dnešní rodiny se očekává, že dítěti poskytne adekvátní výchovu, naučí ho rozumět emocím svým i emocím druhých lidí. Ovšem ne vždy se to podaří a tak k nám – do školy, do volnočasovky – přichází dítě, které nerozumí tomu, co se s ním děje. Neví, jak ovládnout svůj vztek, jak pracovat se svým smutkem či strachem. Jak mu můžeme pomoct?

Účastníci workshopu budou seznámeni s konceptem sociálně-emocionálního učení, který představuje jakýsi pomyslný návod, jak systematicky pracovat s emocemi. Sami si vyzkouší některé aktivity, které lze s dětmi realizovat za účelem posilnění sociálních a emocionálních kompetencí, a obdrží cenné tipy, jak se v tomhle směru dál rozvíjet.

Mgr. Mirka Papajiková a Mgr. Martin Zákostelecký

Seznamte se, Autenticita

Překonávání strachu z cizích lidí. Seznamování a sociální interakce jako přirozená lidská potřeba. Zažijete si na vlastní kůži vybrané aktivity ze seminářů Zážitkové seznamky. Vyzkoušíte si párové i skupinové aktivity. Zapojíte své tělo a uvědomíte si jeho význam při komunikaci s druhým člověkem. Odhalíme vám způsob, jak se v rozhovoru během krátké chvíle dostat do hloubky a intimity. Potrénujete si spontánnost a komunikační strategie v simulovaných seznamovacích situacích. Na konci workshopu budete odcházet s větší chutí a odvahou objevovat kouzlo pravdivého kontaktu s druhými lidmi.

Mgr. Mirka Papajiková

Mgr. Martin Zákostelecký

Mgr. Veronika Nýdrlová

Emoce divadlem hrána zpět: playback divadlo

Playback divadlo je formou exprese, ve které se společně vydáváme za osobními příběhy, hrajeme je zpět a vytváříme skrz toto společné sdílení komunitní prostor. Ten je významný svým bezpečím, možností učit se, osobnostně se rozvíjet a tím také podněcovat ke společenské změně. Workshop nabídne základní formy playback divadla, které vzniklo v 70. letech ve Spojených státech a jeho přesah je dnes celosvětový. Převážně praktický obsah bude doplněn teoretickými informacemi a diskuzí s účastníky o možnostech dalšího využití.

Coffee break

Mgr. Veronika Hrubá

Divadlo fórum a boj s naším strachem

Lehké seznámení s metodou divadla fórum, které umožňuje hráčům i divákům objevovat možnosti řešení svých problémů beze strachu ze selhání. Možnost zkusit si vyřešit své potíže nanečisto nám pomáhá připravit se na obtížné životní situace, které vnímáme jako stresující či ohrožující. Interaktivní divadlo nám nabízí možnost aktivovat účastníky, aby mluvili o svých potížích, sdíleli své obavy, navrhovali jejich řešení a sami na sobě si je v bezpečném prostředí vyzkoušeli. Společně v rámci workshopu nahlédneme pod pokličku tohoto netradičního divadla.

PhDr. Sylvie Navarová

Využití karet při práci s klienty v psychologickém poradenství

Klienti se strachem, úzkostmi, depresemi přicházejí k psychologovi a očekávají radu. Chtějí se cítit lépe a nejlépe ihned. Často však nejsou schopni popsat, co to "to lépe" znamená, jak to bude vypadat, až to bude, co jim to dovolí dělat jiného a jinak. Bývá obtížné orientovat je na budoucnost, hledat jejich vlastní zdroje a přizvat je ke hledání možných řešení jejich potíží. Výborným nástrojem usnadňujícím kontakt s klientem jsou obrázkové karty. Na workshopu se účastníci seznámí s Kartami STAVŮ inspirovaných pojetím "stavů" dle Jeffreyho K. Zeiga a Hollandovou teorií profesní orientace RIASEC. Účastníci se na workshopu dozví, jak s kartami pracovat a vyzkouší si několik sebepoznávacích technik sami na sobě.

Bc. Michaela Koláčková

Strach ze stigma

Cílem mého workshopu je představit studentům psychologie principy sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním, nastínit jim pozitiva panující ze spolupráce psychologů a sociálních pracovníků v dané službě a pokusit se praktickými metodami vtáhnout studenty do tématu strach u lidí s duševním onemocněním. Nejčastějším strachem u klientů bývá sociální fóbie. Na workshopu si studenti budou moci vyzkoušet, v čem jsou obtíže lidí se sociální fóbií a do jaké míry sociální fóbie omezuje lidi s duševním onemocněním. Skupinovou prací se studenti budou moci zamyslet nad formou poskytované pomoci v konkrétních případech klientů. Studenti by z workshopu měli odcházet s tím, že budou vědět, v čem spočívá a jak pomáhá sociální rehabilitace lidem s duševním onemocněním, měli by porozumět tématu sociální fóbie a její ovlivnění lidí s duševním onemocněním.

Bc. Barbora Vavřichová a Bc. Lucie Uchytilová

Odvaha otevřít se druhým

Možná jste se už někdy dostali do situace, kdy jste přemýšleli nad tím, co a s kým budete sdílet. Náš workshop se zaměří na již existující vztahy a míru otevřenosti v nich. Pojďme se společně zamyslet nad mezilidskými vztahy i nad tím, že někdy to chce najít odvahu, aby v nich mohlo dojít k otevřenému sdílení a komunikaci. Řeč bude také o pravém dialogu, který představuje vzájemnost a je projevem lidské blízkosti.

http://konferencecasp.cz/speaker/bc-barbora-vavrichova/http://konferencecasp.cz/speaker/bc-lucie-uchytilova/
Mgr. Tomáš Andrášik

Potkej, poznej a … svůj strach

V průběhu workshopu společně nahlédneme prostřednictvím projektivních a dramatických technik téma strachu spíše v osobní rovině. Strach má mnoho podob i funkcí, důležité je jaký je ten váš. Vytvoříme si prostor se strachem pohovořit, prozkoumat jej a uvědomit si jeho smysl. Workshop je určen lidem, kteří jsou ochotni se aktivně účastnit a pracovat s vlastními tématy. Budeme se také trochu hýbat a kromě hlavy využívat také tělo, proto si přineste pohodlné oblečení

Setkání trenérské komunity ČASP

Vyhrazeno pro trenéry a trenérky ČASP.
Ing. Markéta Dohnalová

Paranoidní strach

Chtěla bych posluchačům přiblížit, s jakými typy strachu se potýkají lidé s diagnózou paranoidní schizofrenie. Povím Vám častý bludný svět schizofreniků, ve kterém jsem žila já sama a který mi nezávisle na sobě popisovalo asi 10 lidí s touto diagnózou. Zaměřím se na strach, který lidé s tímto onemocněním prožívají vnitřně, ale i na strach z vnějšku, strach ze stigmatu, strach ze samotné diagnózy, strach, který prostupuje celou myslí a paralyzuje člověka natolik, že se bojí vyjít z domů, komukoliv se svěřit, včetně strachu vyhledat odbornou pomoc.

PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D., MSc.

Vnímání kriminality: Strach a ohrožení

Přestože kriminalita v České republice klesá, není tomu tak, co se týče strachu z kriminality. Vnímání kriminality na základě osobní zkušenosti či vlivu médií ovlivňuje naše chování co se týče hodnocení rizik, strach z viktimizace či strategie týkající se prevence. Tyto různé druhy chování jsou dále ovlivněny genderem či věkem. V dané přednášce se tedy budu věnovat nejen vnímání a hodnocení kriminality ale zejména jejich vlivu na chování v rámci pocitu ohrožení.

Mgr. Mirka Papajiková

Strach jako kámoš

Přednáška o vnímání strachu jako přátelské informace o tom, že něco je na hraně mých možností. Zjistíte, jak v této problematice pracovat s meditacemi, intuicí a pokrýváním potřeb té části osobnosti, která cítí strach. Budeme se věnovat tématu hranic a zóny komfortu a ujasníme si, jak s nimi efektivně pracovat. Porozumíte roli nevědomého strachu, který často brání dosahování přání a cílů. Uvědomíte si, jak je tělo spojené s naší myslí a jak můžeme skrze vědomou práci s tělem se strachy pracovat a uvolňovat je.

Mgr. Martina Kotková

Program Dítě v centru: Strach v rozvodovém konfliktu

V rozvodovém konfliktu se v naší praxi setkáváme se strachem jednak u dětí (např. strach z toho, že přijdou o druhého rodiče), jednak u samotných rodičů (např. strach z komunikace s druhým rodičem). Pro rodiny chycené v síti rozvodového konfliktu je určen program Dítě v centru.

Program Dítě v centru klade velké nároky na celý rodinný systém, převážně však na rodiče. Cílem programu je zmírnit konflikty rodičů, snížit jejich vyhrocenost. Program poskytuje prostor pro nacházení nových cest, jak konstruktivně řešit jejich konflikty. Zároveň se snaží postavit dítě do centra zájmu rozvádějících se rodičů (namísto pozice střetu zájmů) a tak přispět ke snížení zátěže a tlaku, kterému je dítě v této situaci vystaveno. V rámci přednášky a workshopu vám představíme novou metodu pro práci s rozvodovým konfliktem, která vychází z holandského modelu No Kids in the Middle, který vytvořily psychoterapeutky Justine van Lawick a Margreet Visser.

Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M.

Policejní násilí při výslechu pohledem Evropského soudu pro lidská práva

Násilí a zastrašování bylo od nepaměti možnou součástí výslechů. Příspěvek však nebude ohlédnutím za minulostí, nýbrž představí policejní násilí při výslechu v současném evropském kontextu. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva stanoví stále přísnější mantinely, ve kterých se orgány činné v trestním řízení mohou pohybovat. Jaké jsou právní následky nedodržení těchto mantinelů a jak reagovat na výjimečné situace střetu práva na život a práva nebýt mučen – to jsou otázky, na něž současné praxe stále hledá odpověď.
Mgr. et Mgr. Viera Lutherová

Neurofyziologický vývin: úloha reflexov a súvislosti s prežívaním

Súbežná prítomnosť primitívnych reflexov a nedostatočne rozvinutých posturálnych reakcií po 3 a pol roku života je známkou nezrelosti centrálnej nervovej sústavy. Pohybové vzorce prítomných primitívnych reflexov narúšajú rovnováhu, koordináciu a senzomotorickú integráciu najmä tým, že môžu výrazne ovplyvňovať funkcie vestibulárnych jadier...

Mgr. Kristýna Wohlinová

Ve svém příspěvku se zaměřím na strach u dětí volajících na krizovou linku. Ukazuje se, že oddělovat strach jako samostatné téma je krátkozraké. Děti obvykle volají s trápeními, kdy strach samozřejmě může být samostatnou zakázkou, zároveň je doprovodným pocitem a obsahem mnoha dalších témat. Nabývá podoby obranných mechanismů, tunelového vidění, ale i motivující složkou rozhodnout se pro pomoc v krizi. Povaha práce se strachem u dětí v telefonické krizové intervenci je ve formě zklidnění, pochopení, legalizace emocí, mapování vlastních zdrojů volajícího a rozšiřování jeho prostoru možností. Tato témata spolu se statistickými údaji Vám ukážu ve své prezentaci.

Monika Lišková

Strach a spánek

Slavnostní ukončení konference

Matěj Krejčí

Naučená bezmoc a Inner-game

Výzkumy Martina Seligmana ukázaly, že nás několik negativních impulzů může přesvědčit o tom, že vše je špatně a nic se s tím nedá dělat. Pocit bezmoci může vést až k depresím a životní rezignaci. Jak taková naučená bezmoc vzniká? Co se s tím dá dělat? Zaměříme se nejen na podstatu tohoto fenoménu, ale i jeho řešení. Zavedeme nástroj Inner-game od psychiatra Viktora E. Frakla. Vysvětlíme si, jak zvýšit naší orientaci na budoucnost a vnímání pozitivní minulosti.

Coffee break

Bc. Markéta Pešoutová a Terezie Zuntychová

Strach ze změny

Proč máme často strach ze změny, co nás brzdí?  V rámci tréninku nabídneme několik typů a rad, jak se motivovat resp. sebe-koučovat. Protože není na co čekat! Náš život je tady a teď a pokud jej chceme žít plně, měli bychom vědět, jak překonat strach a změnit to, co nám nevyhovuje. Pochopitelně nenabídneme instantní štěstí, spíš ukážeme cestu kudy se vydat a možnosti, jak překonat vlastní obavy. Bc. Markéta Pešoutová Terezie Zuntychová
Mgr. et Mgr. David Havelka

Prevence delikvence mladistvých – může být strach a konfrontace hybným motorem změny poruchového a protizákonného chování?

V rámci dílničky promítneme účastníkům dokumentární film o programu prevence delikvence mladistvých. Dokument je oceněn Oscarem i cenou Emmy. V rámci prezentovaného programu jsou mladiství delikventi rázně konfrontováni s realitou, do níž svými činy sami směřují - vězením. Promítaný film bude doplněn i o výsledky vědeckých studií. Prezentace bude uzavřena besedou. Účastníci se v rámci programu budou zamýšlet nad efektivními způsoby práce s mladistvými delikventy a nad tím, jaká může být role strachu a konfrontace při práci s poruchovým chováním.

Coffee break

Marie Salomonová, MSci

Na co se teenageři bojí zeptat aneb Jak mluvit o duševním zdraví ve školách

Nevypusť Duši, z.s. je nezisková organizace, jejímž cílem je zlepšení informovanosti Česka v oblasti duševního zdraví. Mezi aktivity naší organizace patří nyní i workshopy pro středoškoláky. Právě o těch bude řeč. V pilotní sérii programu jsme posbírali zajímavá data, ale také hromadu otázek. Teenageři se na ně měli možnost anonymně zeptat. Řada z nich je směřována na psychiatrické pacienty, ale část z nich by se měl naučit zodpovědět každý psycholog, který má zájem s dětmi a dospívajícími (ale i s dospělými) mluvit o duševním zdraví a nemocech.

Workshop je určen pro všechny, kteří mají chuť vyzkoušet si vysvětlit to, o čem umíme mluvit odborně, zvídavým laikům. Můžete se také přiučit tomu, jak se dá o duševním zdraví mluvit ve školách a bourat tak stigma a strachy spojené s duševními onemocněními. Zároveň se dozvíte něco víc o našich školních programech a budete mít možnost zjistit, jak se sami můžete zapojit jako dobrovolníci.

Mgr. Mirka Papajiková

Čokoláda nebo pohyb? Co pomáhá v krizových situacích?

Co se děje v těle vystaveném strachu na krátkodobé a dlouhodobé úrovní?  Zažijete si na vlastní kůži, jak vypadá ustrašené i vyrelaxované tělo. Porozumíte propojení těla a mysli a naučíte se základní techniky, jak s tímto propojením efektivně pracovat ve svůj prospěch, zvýšení pracovní efektivity i pocitu životního štěstí. Uvědomíte si, které fyzické akce a projevy mají vliv na vaši náladu a naopak. Dozvíte se praktické tipy pro zvládání stresů a strachů každodenního života. Zkusíte si autentické vyjadřování a komunikaci vlastních hranic a budete vnímat, jaký to má vliv na tělo a prožívání.

Bc. Katarína Sabolová a Kateřina Valuchová

Strach, že mi něco uteče aneb seznamte se s FOMO

Než jdete spát, zběžně projedete, co je nového na Facebooku. Vstanete a opět pro jistotu kouknete, jestli někde na sociálních sítích není něco nového. I když máte náročnou školu a práci, chvilku na internet si vždycky najdete. Na večeři s rodinou po očku kontrolujete telefon, aby vám nic neuteklo, náhodou se něco nedomluvilo bez vás. Zajímá vás, co dělají vaši přátelé, prohlížíte si jejich fotky z dovolené (během čehož si říkáte, že vy vůbec necestujete), sledujete restaurace, akce a kluby, kam chodí nebo plánují jít. Chcete tohle všechno taky… Chcete být všude, ale vlastně nejste nikde. Máte pocit, že nestíháte, že si chcete odpočinout a zároveň cítíte, jak vás tlačí čas. Sledujete profily přátel a říkáte si, jak to, že toho ostatní tolik stíhají a ještě se přitom tak skvěle baví? Den volna nepřipadá v úvahu, to byste toho moc zameškali. Když se na nějakou akci vypravíte, stejně během ní přemýšlíte, kde jinde jste teď měli být nebo co všechno musíte stihnout zítra.

Seznamte se s FOMO (Fear Of Missing Out), strachem z toho, že nikdy nejsme ve správný čas na správném místě. Relativně povrchním strachem, který nás ale stíhá každý okamžik našeho života, připoutává nás k sociálním sítím (které ho ale zároveň spouštějí) a nutí nás váhat nad nejrůznějšími volbami a kroky v našem životě.

Chcete se přestat bát? Chcete, aby byl váš život opravdu o vás, abyste ho žili šťastně, užívali si ho teď a tady bez strachu a s jistotou? Pak je náš trénink právě pro vás.

http://konferencecasp.cz/speaker/katarina-sabolova/

http://konferencecasp.cz/speaker/katerina-valuchova/
Přihlašování na Workshop

Záštitu nad konferencí převzali rektor Masarykovy Univerzity

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

a primátor města Brna

Ing. Petr Vokřál.

Diagnóza strach / O strachu bez strachu

Česká asociace studentů psychologie Vás srdečně zve na XIV. celostátní studentskou psychologickou konferenci.

Jak je zvykem, konference bude zahájena v pátek studentskou sekcí, která je vyhrazena pro studenty bakalářských i magisterských programů. V sobotu a neděli navážeme odbornou sekcí rozdělenou do třech přednáškových proudů a nebudou chybět ani praktické workshopy. To vše bude okořeněné bohatým doprovodným večerním programem.

Všechny potřebné informace, které budeme průběžně doplňovat a aktualizovat, naleznete na těchto webových stránkách či facebookové stránce. V případě jakýchkoliv dotazů využijte náš kontaktovník nebo napište na email diagnozastrach2017@gmail.com.

Veškeré informace a přednášející budeme doplňovat.

Registrace byla spuštěna 1.12. 2016.

!!! LÍSTKY JSOU V PRODEJI!!!

Seznam přihlášených
Džem theatre

Džem theatre

Jedineční improvizační show v podaní DŽEM theatre. Divadelní představení bez dopředu připravených rolí a příběhů. Vše vzniká přímo před diváky. Právě vy budete moci rozhodovat o kom příběhy budou a kde se odehrají. Tentokrát to určitě bude i o strachu.

Kapacita je 100 osob. Cena je 80 kč za hodinu a půl skvělé zábavy. (Registrace přes záložku registrace)

Hangover

Můžete si vyzkoušet únikovou hru vytvořenou psychology a našimi sponzory http://60escape.cz/. K dispozici jsou dvě místnosti Oblast 51 a Hangover pro 5 a 6 hráčů. K dispozici máte na výběr z více termínů skupin. Naše konferenční cena je 700 kč za hru (rozpočítá mezi všechny přihlášené). V případě zájmu sponzoři nabízejí si únikovou hru zahrát také v neděli.
60´escape

Oblast 51

Můžete si vyzkoušet únikovou hru vytvořenou psychology a našimi sponzory http://60escape.cz/. K dispozici jsou dvě místnosti Oblast 51 a Hangover pro 5 a 6 hráčů. K dispozici máte na výběr z více termínů skupin. Naše konferenční cena je 700 kč za hru (rozpočítá mezi všechny přihlášené). V případě zájmu sponzoři nabízejí si únikovou hru zahrát také v neděli.
Laser game

Akční aréna

Pro ty z vás, který se mají chuť zabavit po celém dni sezení aktivněji nabízíme možnost si zahrát laser game. Náš sponzor Laser game Brno (http://www.lasergamebrno.cz/cs/) nabízí dvě arény: akční a taktickou, pro 10 a 15 hráčů. Konferenční cena je 70 kč za jednu hru (15 minut). Prosíme vás, abyste se prioritně registrovali do časů, kde jsou už nějací zájemci. Věříme, že to bude výborná příležitost někoho poznat a také větší zábava. Přihlašování na laser game se uzavře 28.2. Pro ty z vás, kteří laser game ještě nehráli máme malé doporučení: po hře má člověk chuť hrát znova – doporučujeme proto přihlásit se na víc než jednu hru.

Taktická aréna

Pro ty z vás, který se mají chuť zabavit po celém dni sezení aktivněji nabízíme možnost si zahrát laser game. Náš sponzor Laser game Brno (http://www.lasergamebrno.cz/cs/) nabízí dvě arény: akční a taktickou, pro 10 a 15 hráčů. Konferenční cena je 70 kč za jednu hru (15 minut). Prosíme vás, abyste se prioritně registrovali do časů, kde jsou už nějací zájemci. Věříme, že to bude výborná příležitost někoho poznat a také větší zábava. Přihlašování na laser game se uzavře 28.2. Pro ty z vás, kteří laser game ještě nehráli máme malé doporučení: po hře má člověk chuť hrát znova – doporučujeme proto přihlásit se na víc než jednu hru.

Jak se přihlásit: nahoru přes záložku registrace zvolíte improligu/únikovou hru a vyplníte ostatní údaje. Obratem vás kontaktujeme ohledně platby.
Do formuláře vás napíšeme my. Slouží pro vás jen pro informaci.

Drazí přátelé a kreativci,
připravili jsme si pro Vás fotografickou soutěž!
Tématem je jak jinak Váš strach. Vyfoťte nám jak, nebo čeho se bojíte a přidejte k tomu krátký popisek. Může jít o informační Sytém IS, pavouka, ale i kachnu, pokud trpíte anatidenfobií. Kreativitě a strachu se meze nekladou!

Autor/ka nejpovedenější fotografie od nás dostane knihu Adreje Drbohlava – Psychologie sériových vrahů, a to, myslíme, stojí za to!

Pravidla soutěže:
– Fotografie musí být minimálně v rozlišení 6mpix (2816 x 2112) ve formátu jpeg.
– K fotografii přidejte krátký popisek fotografie (název/čeho se konkrétně bojíte/příběh vázající se ke strachu, či fotografii)
– Vámi pořízené fotografie můžete zasílat na náš email diagnozastrach2017@gmail.com nebo stačí, pokud k fotce přidáte hashtag #diagnozastrach nebo nás u ní označíte. Čiňte tak nejpozději do 24.3.2017.
– Fotografie pak budou vytištěny a budou tvořit výzdobu naší konference.
– Hlasovat pro vítěze pak budete Vy, všichni účastníci Konference v průběhu jejího konání.

Témata konference / Program zatím připravujeme

Na jaká témata se můžete na letošní konferenci ČASP těšit? Z pohledu vědy i praxe se blíže podíváme například na

STRACH V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
STRACH JAKO PROJEV PSYCHICKÉHO ONEMOCNĚNÍ
STRACH A JEHO FYZIOLOGII
STRACH A SMRT
JAK PRACOVAT SE STRACHEM
JAK BOJOVAT SE STRACHEM
ODVAHA A HRDINSTVÍ

O pestrý program se bát rozhodně nemusíte!

Minulý ročník konference / Láska ve 21. století

Do naší konference zbývá ještě čas. Tady máte možnost zkrátit si dlouhou chvíli a vidět některé přednášející z minulého ročníku.

Ceník konference

Základní vstupné

600

Vstupné pro členy ČASP

400

Pro všechny, kteří mají zaplacený registrační poplatek v ČASP a zároveň do 14. 1. 2017 odevzdají zápisový lístek k členství v ČASP viz http://caspos.cz/Novinky/Dulezite-upozorneni nebo FAQ.

Sponzoři konference

Sponzorovat

Novinky

Přijďte se pobavit o strachu beze strachu!

Báli jste se, že se příští rok na jaře nepodíváte na žádnou konferenci? Teď už se bát nemusíte! Přípravy jsou v plném proudu. Domlouváme pro Vás zajímavé přednášky a workshopy. Vědeckým i terapeutickým pohledem se blíže podíváme na strach, pocit, se kterým

Mapa

Právnická fakulta              Masarykovy Univerzity                 Veveří 158/70                                   611 80 Brno-střed

Vyhledat trasu

Často kladené otázky

Je nutné prokázat se po příchodu na konferenci platnou ISIC kartou či jiným studentským průkazem (i žákovský průkaz na vlak) nebo potvrzením ze školy.

Tato možnost tu je. Záleží ovšem, o jaký stánek by se jednalo. V případě, že máte zájem o tuto formu spolupráce, neváhejte se obrátit na náš e-mail: konferencestrach@gmail.com. O případné spolupráci se s Vámi rádi pobavíme.

Členem ČASP jsi, pokud máš zaplacený registrační poplatek do ČASP přes stránky caspos.cz a do 14. 1. 2017 odevzdáš zápisový lístek viz http://caspos.cz/Novinky/Dulezite-upozorneni. Pokudnevíš, že bys kdy tento poplatek platil, členem ČASP nejsi. (Mimochodem, členství v ČASP se vyplácí – na většinu událostí ČASP máš díky němu slevu! ;-))

Určitě! Konference je určená především pro studenty psychologie, ale zúčastnit se může každý, kdo se o téma strachu zajímá. Navíc, pokud jsi student jakékoli střední nebo vysoké školy, můžeš přijít za studentské vstupné.

Určitě to nevadí! Do studentské sekce se mohou zapojit studenti Bc. a Mgr. stupně s jakoukoliv přednáškou. Měla by se ovšem týkat psychologie 😉

Registrace na workshopy bude spuštěná, až bude plně hotový program, abyste si mohli vybrat takový workshop, který vyhovuje Vašemu zájmu i časovým možnostem. O spuštění registrace na workshopy Vás budeme s předstihem informovat e-mailem (pro zaregistrované), na webu a naší facebookové stránce.

Kontaktujte nás